Order Admin 8-800-333-32-16

Облачен софтуер за автоматизация на складове и доставки

Облачен софтуер за автоматизация на складове и доставки

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на софтуер (неизключителен лиценз)

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ

 • OrderAdmin – компютърна програма, към която се прилага настоящото лицензионно споразумение, наричана по-долу “Програма”.
 • Лицензодателят е една от страните по Лицензионното споразумение, която предоставя на другата страна, Лицензополучателя, правото да използва обекта на лиценз.
 • Лицензополучател – всяко юридическо лице, което има право да използва Програмата в своя интерфейс, регистрирано в съответствие със законите на държавата, на територията на която съответното юридическо лице е регистрирано.
 • Програма – горната компютърна програма (като цяло, и нейните компоненти), която представлява обективен набор от данни и команди, включително изходният текст, базата данни, аудиовизуалните произведения, включени от Лицензодателя в определената компютърна програма, както и всяка документация за нейното използване.
 • Абонамент – закупуване от страна на Лицензополучателя на правото да използва Програмата чрез заплащане на размера на лицензионната такса в съответствие с един от предложените тарифни планове.
 • Използване на програмата – възпроизвеждане на едно копие на програмата чрез нейното инсталиране и / или стартиране по начина, определен от потребителската (техническата) документация и настоящото споразумение.
 • Оторизиран потребител – потребител, регистриран от Лицензополучателя в Програмата и авторизирал се в нея поне веднъж.
 • Уеб приложението е информационен ресурс, който представлява съвкупност от данни на една програма с уникален идентификатор, с помощта на които обектите на програмата се групират за съвместното им показване и използване, обикновено в един вид, език на интерфейса и име на домейн.
 • Персонализирани компоненти – разширения (компоненти), разработени и предлагани за инсталиране от трети страни, които предоставят достъп до информация или услуги на трети страни или прехвърлят към ресурси на трети страни.
 • Техническа поддръжка – дейности, извършвани от Лицензодателя в граници и обем, установени от него за осигуряване на функционирането на Програмата, включително информационна и консултантска подкрепа към Лицензополучателя относно използването на Програмата.
 • Регистрация – действие, насочено към създаване на акаунт на Лицензополучател в Програмата, извършено по начина, предписан от лиценз от съответния тип.
 • Акаунт – запис в системата на Лицензодателя, който съхранява данни, които позволяват идентификация на Лицензополучателя.
 • Моят акаунт е затворена зона на уеб приложението, което позволява на Лицензополучателя да упълномощава нови потребители, да управлява техните акаунти и да управлява уеб приложението и неговите настройки. За влизане в Личния акаунт се използват уникално име и парола, получени от Потребителя по време на регистрация в съответствие с клауза 8.1 от настоящото споразумение.
 • Стоки – стоки на Лицензодателя от различни видове (включително документи за доставка), прехвърлени на Лицензодателя от неговите доставчици.
 • Клиентът е трета страна, която е потребител на стоките на Лицензодателя сред неограничен брой физически и юридически лица, разположени в Република България или в чужбина.
 • Служби за доставка – набор от компании, които извършват доставка на Поръчки на Лицензодателя до Клиента, както и получаване на средства от Клиента.
 • Поръчка – набор от стоки (включително документи за доставка), които са в програмата и трябва да бъдат изпратени на Клиента.
 • Връщане – Поръчка, която Клиентът е отказал по една или друга причина, след изпращането ѝ от Лицензодателя чрез Службите за доставка.
 • Заявление за доставка – заявление за изпращане на Поръчка по една от Службите за доставка.
 • Депозит – вътрешната сметка на Лицензополучателя в личната сметка на Лицензодателя, от която се дебитират средства за използване на Програмата, както и други разходи, свързани с използването на Програмата от Лицензополучателя.
 • Браузър – приложен софтуер за гледане на уеб страници, съдържание на уеб документи, компютърни файлове и техните директории, управление на уеб приложения, както и за решаване на други задачи.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 • Лицензодателят предоставя на Лицензополучателя право да използва (обикновен неизключителен лиценз) Програмата в рамките на нейната функционалност, като възпроизвежда Програмата, като я инсталира и / или стартира и изключително за независима употреба от Лицензополучателя без право на сублицензия на трети страни.
 • Програмата се предоставя на Лицензополучателя дистанционно, под формата на уеб приложение на адрес: http://panel.orderadmin.eu/. Достъпът до уеб приложението се осъществява чрез браузър.
 • Това Споразумение е сключено преди или непосредствено в момента на започване на използването на Програмата и е валидно за целия период на законното ѝ използване от Лицензополучателя в рамките на срока на валидност на авторските права върху него, при условие че Лицензополучателят правилно спазва условията на това Споразумение.
 • Настоящото споразумение е приложимо за всички актуализации на програмата, които се предават или предоставят на потребителя във връзка със сключването на настоящото споразумение.
 • Лицензодателят предоставя на Лицензополучателя правото да използва Програмата без ограничения на територията при условията и по начина, предписан от действащото законодателство на Република България и настоящото споразумение.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Процедурата за използване на програмата се урежда от настоящото споразумение.
 • Простото неизключително право да използва Програмата съгласно настоящото споразумение включва правото на Лицензополучателя да използва Програмата за определен период от време и в размера на функционалността, предвиден в Тарифния план, платен от Лицензополучателя.
 • Лицензополучателят има право да създаде едно уеб приложение за една компания въз основа на едно копие на програмата, достъпът до който се предоставя само на оторизирани потребители.
 • Лицензополучателят НЯМА право да:
  • използва Програмата по какъвто и да е начин, ако такава употреба противоречи или води до нарушение на действащото законодателство на Република България;
  • получи достъп до изходния код на програмата, да редактира и / или изучава изходния код на програмата, разкриващ технологията на програмата;
  • използва програмата за извършване на незаконни действия, включително, но не само: спам, изпращане на заплахи и обиди, разпространение на фалшива реклама, призоваване за насилствени действия;
  • копира, възпроизвежда Програмата или отделните ѝ елементи и записва Програмата на физически носител за прехвърляне на трети страни;
  • публикува вируси и други злонамерени файлове в Програмата и / или използвайки Програмата, да разпространява злонамерени програми с помощта на Програмата;
  • се опитва да заобиколите техническите ограничения, определени в програмата;
  • публикува програмата, като дава на трети страни възможност да я копират;
  • предоставя Програмата за отдаване под наем или временно ползване на трети лица с цел печалба.
 • Резултатите от използването на Програмата от Лицензополучателя, включително всички видове входни първични данни, както и тези, произтичащи от работата на Програмата, принадлежат на Лицензополучателя.
 • Лицензополучателят разбира и се съгласява, че инсталирането на персонализирани компоненти в програмата се извършва от него по собствена преценка и на собствен риск. Лицензодателят не контролира оперативността или съдържанието на информация на услуги или ресурси, до които се осъществява достъп чрез такива Потребителски компоненти, тяхното съответствие със закона и не носи отговорност за резултатите от инсталирането или използването им, включително функционалността на Програмата след тяхното инсталиране. Лицензодателят не обезщетява за вреди, причинени от използването или невъзможността да се използват каквито и да било потребителски компоненти или информация, услуги и ресурси, достъп до тях.
  Лицензодателят не предоставя комуникационни услуги на Лицензополучателя, не организира достъпа му до информационни системи на информационни и телекомуникационни мрежи, включително Интернет и не извършва дейности по приемане, обработка, съхранение, предаване, доставка на телекомуникационни съобщения.
 • В случай на неспазване на някоя от клаузите на Споразумението, Лицензодателят автоматично губи правото да актуализира Програмата и техническата поддръжка.

АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

 • Програмата е резултат от интелектуална дейност и предмет на авторското право (компютърна програма), които са регулирани и защитени от законодателството на Република България за интелектуалната собственост и международното право.
 • Алгоритмите на Програмата и нейните изходни кодове (включително техните части) са търговската тайна на Лицензодателя. Всяко използване на тях или използване на Програмата в нарушение на условията на настоящото Споразумение се счита за нарушение на правата на Лицензодателя и е достатъчна причина за лишаване на Потребителя от правата, предоставени съгласно настоящото Споразумение.
 • Лицензодателят гарантира, че има всички необходими права върху програмата, за да ги предостави на Лицензополучателя, включително документацията за програмата.
 • Отговорността за нарушаване на авторски права възниква в съответствие с действащото законодателство на Република България.
 • Настоящото споразумение не предоставя на Лицензополучателя никакви права за използване на търговските марки и марки за услуги на Лицензодателя и / или неговите партньори.
 • Лицензополучателят има право да променя, добавя или изтрива програмни файлове само в случаите, предвидени от законодателството на Република България за авторското право.
 • Лицензополучателят при никакви обстоятелства не може да премахва или прави невидима информация за авторски права, права върху търговски марки или патенти, посочени в програмата.
 • Настоящото споразумение не предоставя собствеността върху програмата и нейните компоненти, а само правото на използване на програмата и нейните компоненти в съответствие с условията, посочени в настоящото споразумение.
 • Лицензополучателят не може да копира, разпространява Програмата и нейните компоненти, както и уеб приложения, създадени въз основа на Програмата, под каквато и да е форма, включително под формата на изходен код, по какъвто и да е начин, включително лизинг / отдаване под наем. Лицензополучателят няма право да използва Програмата по никакъв начин, ако такава употреба противоречи или води до нарушение на Споразумението или действащото законодателство на Република България.

СЪЗДАВАНЕ (ПРЕДАВАНЕ НА ПРАВА)

 • Лицензополучателят, с изключение на случаите, установени с настоящото споразумение, има право да прехвърли (прехвърли) изцяло своите права и задължения по настоящото споразумение на друг потребител само при условие на писменото съгласие на Лицензодателя.
 • Възлагането (прехвърлянето) на права и задължения се извършва само с пълното и безусловно съгласие на новия Лицензополучател с всички условия на настоящото Споразумение и Договора.
 • Лицензополучателят е длъжен да предостави на Лицензодателя пълни данни за новия Лицензополучател за пререгистрация на Програмата в съответствие с настоящото Споразумение.
 • Предоставянето (прехвърлянето) на права по настоящото споразумение не може да се извършва косвено или чрез трета страна.

ВИДОВЕ ЛИЦЕНЗИЯ

 • Лицензополучателят има право самостоятелно да избере подходящия тип лиценз (версия на Програмата), списък на който е достъпен в Интернет на адрес: https://www.orderadmin.eu/ тарифни планове /.
 • Валидността на лиценза започва от датата на сключване на Споразумението.
 • Лицензодателят има право едностранно да променя видовете лицензи, като публикува нов списък от тях в Интернет на https://www.orderadmin.eu/ тарифни планове / не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прилагане на тези промени.
 • Лицензодателят има право едностранно да променя цената на лицензите не повече от 1 (един) път годишно и не повече от 10 процента от първоначалната цена, като уведомява Лицензополучателя надлежно най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди датата на промяната на стойността. Промяната в стойността влиза в сила след сключване на съответното допълнително споразумение към настоящото споразумение.

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

 • Според настоящото споразумение Лицензополучателят заплаща таксите на Лицензодателя за използване на Програмата в съответствие с тарифите.
 • Размерът на плащането зависи от избрания тарифен план, набора от използвани компоненти на Програмата и количеството, обработено в Програмата за поръчки и поръчки за доставка, съгласно тарифите.
 • Възнаграждението на Лицензодателя се изплаща на Лицензодателя чрез самостоятелно удържане на тези суми от Депозита, предварително направен от Лицензополучателя, по текущата сметка на Лицензодателя.
 • Попълването на депозита от Лицензополучателя се извършва чрез самостоятелно фактуриране в Личната сметка на Лицензополучателя и последващото му плащане.
 • Размерът на възнаграждението на Лицензодателя може да бъде преразгледан, но в същото време Лицензодателят се съгласява да уведоми Лицензополучателя за промените в тарифата поне 30 (тридесет) календарни дни преди тяхната промяна.
 • Плащанията към Лицензодателя се извършват посредством въведената дебитна/кредитна карта на Лицензополучателя.
 • Лицензополучателят дължи връщане на останала сума от Депозит в случай, че Лицензополучателят се откаже от платеният от него тариф план, приложение, пакет или допълнителна услуга в предвидените в настоящите Общи условия срокове.

РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 • Регистрация.
  • За да използва програмата, Лицензополучателят трябва да премине през процедурата за регистрация, в резултат на което ще бъде създаден уникален акаунт за Лицензополучателя. За да добавите Упълномощени потребители, трябва да ги регистрирате в личния си акаунт, като попълните съответния формуляр. Броят на оторизираните потребители в рамките на едно уеб приложение се определя въз основа на типа лиценз.
  • За да бъде регистриран Лицензополучателят, той се задължава да предостави достоверна и пълна информация за себе си и Оправомощените потребители по въпросите, предложени в регистрационната форма, и да поддържа тази информация актуална. Ако Лицензополучателят предоставя невярна информация или Лицензодателят има основание да смята, че предоставената от него информация е непълна или неточна, Лицензодателят има право по своя преценка да блокира или изтрие акаунта на Лицензополучателя, както и да забрани използването на Програмата.
 • Вход и парола за достъп до акаунта на Лицензополучателя или Оторизиран потребител.
  • При регистрацията Лицензополучателят или Упълномощеният потребител независимо избира своето потребителско име (уникално символично име на акаунта на Лицензополучателя или Оторизирания потребител) и парола за достъп до Профила. Лицензодателят има право да забрани използването на определени входни данни, както и да установи изисквания за потребителско име и парола (дължина, валидни знаци и т.н.).
  • Лицензополучателят или Оторизираният потребител са независимо отговорни за сигурността (устойчивост на отгатване) на избраната от тях парола, както и независимо гарантират поверителността на паролата си. Лицензополучателят е единствено отговорен за всички действия / бездействия (както и последиците от тях) в рамките на или при използване на Програмата в неговия акаунт, включително случаите на доброволно прехвърляне или неспазване на поверителността на данните за достъп до неговия акаунт на трети страни при всякакви условия (включително договори или споразумения). Освен това всички действия в рамките на или при използване на Програмата под акаунта на Лицензополучателя се считат за извършени от Лицензополучателя, с изключение на случаите, които възникват след като Лицензодателят получи от Лицензополучателя известие за неправомерно използване на Програмата под акаунта по начина, посочен в точка 8.1.6 от Споразумението Лицензополучател или всяко нарушение (предполагаемо нарушение) на поверителността на неговата парола.
  • Лицензополучателят е длъжен незабавно да уведоми Лицензодателя за всеки случай на неоторизиран достъп до Програмата, използващ неговия акаунт и / или всяко нарушение (подозирано нарушение) относно поверителността на паролата си. За целите на сигурността лицензополучателят е длъжен независимо да извърши безопасното приключване на работата по своя акаунт (бутон „Изход“) в края на всяка сесия с програмата. Лицензодателят не носи отговорност за възможната загуба на данни, както и за други последици от всякакъв характер, които могат да възникнат поради нарушаването от страна на Лицензополучателя на разпоредбите на тази част от Споразумението.
 • Изтриване на акаунта
  • Лицензодателят има право да блокира и изтрие акаунта на Лицензополучателя, включително цялото съдържание без обяснение, включително в случай на нарушение от страна на Лицензополучателя на условията на Споразумението или условията на други документи, ако Програмата не бъде използвана в рамките на 50 (Петдесет) дни. Под неизползване на Програмата в настоящия Договор се разбира отсъствието на данни в архивната система на Лицензодателя от авторизации на Лицензополучателя или Оторизираните потребители.
  • След прекратяване на регистрацията поради причините, посочени в от настоящото споразумение, акаунтът на Лицензополучателя се заличава, както и цялото съдържание, публикувано чрез него. От този момент възстановяването на акаунта, всякаква информация, свързана с него, както и достъпът до Програмата, използваща този акаунт, е невъзможно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

 • Лицензополучателят и / или Оторизираните потребители нямат право да извършват действия, които могат да доведат до:
  • нарушаване на функционирането на оборудването и мрежата на Лицензодателя;
  • нарушаване на работата на програмата или ограничаване на възможността на други потребители да използват Програмата;
  • неоторизиран достъп до Програмата, както и до информационно изчисличени и мрежови ресурси на Лицензодателя;
  • причиняване или заплашване за причиняване на вреди на трети страни, включително чрез публикуване на информация и връзки към мрежови ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство на Република България.
  • Лицензополучателят не получава възможност да променя уеб приложението, неговия дизайн и външен вид.
 • Лицензополучателят независимо осигурява наличието на оборудване, което отговаря на техническите изисквания за използване на Програмата и достъпа до Интернет.
 • Лицензополучателят гарантира, че има всички необходими права върху всички данни, компютърни програми или услуги, които използва във връзка с използването на Програмата и че подобни действия не нарушават правата на трети страни.
 • Лицензополучателят не може да използва Програмата по други начини, различни от посочените в настоящото Споразумение, както и да я копира, продава и препродава или отдава достъп до нея, освен ако Потребителят не е получил такова разрешение от Лицензодателя.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 • Лицензодателят предоставя техническа поддръжка на Лицензополучателя, включително по въпроси, свързани с функционалността на Програмата, функциите на работа на стандартни конфигурации на поддържани операционни, поща и други системи по начина и при условията, посочени в техническата документация за нея.
 • Лицензополучателят има право да се свърже с Службата за техническа поддръжка на Лицензодателя без да плаща допълнително възнаграждение изключително в работни дни от 10 до 19 часа българско време. С изключение на почивните дни и празниците (според календара за неработните дни в България).
 • Времето за реакция към обажданията включва само работно време (с изключение на работата на служителите за техническа поддръжка при „специални повиквания“, без да се включват разработчици).
 • Заявленията за услугата за техническа поддръжка се обработват в реда, в който са получени. Максималното време за реакция се определя от сложността на проблема, който се решава, а за проблеми със стандартно ниво на сложност е не повече от 6 работни часа. С предимство могат да се обработват заявките с високо ниво на критичност, които изискват спешна намеса. Такива заявки могат да включват проблеми с възстановяването на уеб приложението или отделните услуги на този проект.
 • Времето за решаване на заявката може да зависи от критичността ѝ, сложността на проблема, който се решава и необходимостта да се отнесе въпроса до отдела за разработки.
 • Техническата поддръжка не може да гарантира времето за разрешаване на проблема, защото различни фактори могат да повлияят на това време, например, навременността на отговора на клиента, навременността на отговора на хостинг компанията, необходимостта от подготовка и пускане на актуализация на софтуера и др.
  Заявките за техническа поддръжка се приемат чрез формата, публикувана в Интернет на адрес https://orderadmin.freshdesk.com/ или чрез имейл support@orderadmin.eu.
 • За да предостави техническа поддръжка, Лицензодателят има право да изиска от Лицензополучателя да предостави информация касаеща данни за акаунта, техническите спецификации на оборудването и друга информация, необходима за предоставяне на техническа поддръжка.

РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 • Резервно копие на данните на програмата се прави всеки ден и се съхранява в продължение на най-малко 2 седмици, считано от момента на създаването.
 • Резервно копие на данните от програмата се използва само за възстановяване на системата след глобални повреди. Възстановяването на резервно копие по искане на Лицензополучателя не е възможно.

РАЗРАБОТКА

 • Проблемите, които не могат да бъдат разрешени с помощта на съществуващата функционалност на продукта, се прехвърлят за решение в отдела за разработки на компанията с последващо издаване на актуализация на софтуера. Времето за актуализацията се определя в процеса на диагностициране на проблема и в съответствие с общия план за разработване на софтуерния продукт.
 • Ако Лицензополучателят не е доволен от обявените крайни срокове за освобождаване на необходимите актуализации или / и Лицензодателят е решил, че не е препоръчително да добави необходимата функционалност към Лицензополучателя в основната версия на Програмата, Лицензополучателят има възможност да поръча индивидуалното разработване на необходимата функционалност от Лицензодателя.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

 • Програмата се предоставя на принципа „както е“ и Лицензодателят не гарантира, че всичките му функционални възможности ще отговорят на очакванията на Лицензополучателя и могат да бъдат приложими за специфичната му цел.
 • Лицензодателят не инициира и не контролира поставянето от Лицензополучателя на каквато и да е информация в процеса на използване на Програмата, не засяга нейното съдържание и цялост, а също така не знае и не може да знае в момента на публикуване на тази информация, че нарушава правата и интересите на трети лица, защитени от закона, международните договори и действащото законодателство на Република България.
 • Лицензодателят не носи отговорност за Лицензополучателя за каквито и да е щети, загуба на доходи, печалба, информация или спестявания, свързани с използването или невъзможността за използване на Програмата, включително в случай на предварително уведомяване от Лицензополучателя за възможността за такава вреда или при каквато и да е претенция на трета страна ,
 • Ако бъдат открити грешки при използване на програмата, Лицензодателят ще предприеме мерки за тяхното поправяне възможно най-скоро. Страните са съгласни, че точното определяне на времето за коригиране на грешки не може да бъде установено, тъй като програмата тясно взаимодейства с други компютърни програми, операционни системи и хардуерни ресурси на компютъра на Лицензополучателя, а оперативността и времето за решаване на проблемите не зависят изцяло от Лицензодателя.
 • Ако Лицензополучателят извършва действия, забранени от нормите на клауза 9.1. от настоящото споразумение Лицензодателят има право, без да посочва причини и уведомяване на Лицензополучателя, да предприема мерки, които идентифицират и предотвратяват тези нарушения.
 • За нарушение на условията на настоящото споразумение лицензополучателят носи отговорност съгласно законите на Република България.

УСЛОВИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Приемайки условията на настоящото споразумение, Лицензополучателят, в съответствие с закона за личните данни на Република България, действайки свободно, по своя воля и в свой интерес, изразява съгласието си за предоставянето на личните си данни включително Фамилия, Име, Бащино име, имейл адрес, телефонен номер за контакт, дата на раждане, регион, град, организация, длъжност за обработката им от Лицензодателя.
 • Цел на обработка на лични данни:
  • Даване на право на Лицензополучателя да използва Програмата;
  • Предоставяне на възможност на Лицензополучателя да добавя персонализирани компоненти към Програмата или да ги използва за прехвърляне към ресурсите на трети страни;
  • Изпращане на известия относно използването на програмата;
  • Подготовка и изпращане на отговори на заявките на Лицензополучателя;
  • Предоставяне на информация за дейности, извършвани от Лицензодателя;
  • Предоставяне на информация за продуктите и услугите на Лицензодателя.
 • Списъкът с действия с използването на лични данни, към които Лицензополучателят изразява съгласието си: събиране, систематизация, натрупване, съхранение, разясняване (актуализация, промяна), използване, обезличаване, прехвърляне на трети лица за горепосочените цели, както и осъществяване на всякакви други действия, предвидени от текущото законодателството на Република България, както по неавтоматизирани, така и по автоматизирани методи.
 • Лицензодателят се задължава да предприеме всички необходими мерки за защита на личните данни на Потребителя от неоторизиран достъп или разкриване.
 • Това съгласие е валидно до отмяна от Лицензополучателя чрез изпращане на известие на имейл адреса support@orderadmin.eu. Лицензополучателят разбира и се съгласява, че в случай на оттеглянето му се лишава от възможността да използва част или всички услуги на Програмата.
 • Лицензополучателят се съгласява да получава от Лицензодателя и неговите партньори по електронна поща, адресът който посочва по време на регистрация, рекламни и информационни съобщения за продукти, услуги и дейности, свързани с продуктите на Лицензодателя.
 • Лицензополучателят се съгласява, че предоставените лични данни във връзка с регистрацията и / или използването на програмата са свързани с данни на гражданин на Република България и се обработват по начина, предписан в закона за личните данни на Република България.

ЗА ТЪРГОВСКА ТАЙНА

 • информация, получена от страните в хода на изпълнението на условията на настоящото споразумение, както и всички разпоредби на настоящото споразумение и неговите допълнителни споразумения, както и данните, разкрити или съобщени по време на изпълнение на работата по настоящото споразумение, е търговска тайна и страните се задължават да не го разкриват. във всички форми на трети страни, с изключение на случаите, предвидени в действащото законодателство на Република България.
 • Актът за установено нарушение на търговската тайна на една от страните по настоящото споразумение се съставя по Закона за нарушаване на търговската тайна. Този акт се съставя от пострадалата страна (като посочват конкретни факти и / или документи, станали известни на трети лица) и се представя на виновната страна в рамките на 10 дни от датата на откриване на горния факт. Актът трябва да бъде подписан от упълномощени представители на страните и да има печати на страните.
 • В случай на нарушение на запазването на търговската информация съгласно настоящото споразумение, увредената страна има право да прекрати настоящото споразумение едностранно, предупреждавайки другата страна писмено поне 10 дни предварително.

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • По всички въпроси, които не са уредени с настоящото споразумение, страните се ръководят от действащото законодателство на Република България.
 • Всеки един Лицензополучателят може да закрие Акаунта си и да спре всички абонаментни услуги, които са активирани и да преустановите използването на OrderAdmin по всяко време през изпращане на заявка към e-mail support@orderadmin.eu.
 • Лицензодателят има право, в случай на нарушение от Лицензополучателя на условията на настоящото Споразумение за използването на Програмата, да прекрати едностранно това Споразумение, като уведоми Лицензополучателя.
 • След прекратяване на настоящото Споразумение от която и да е страна и по някаква причина, Потребителят трябва да спре да използва Програмата напълно.
 • Ако компетентният съд обяви някои разпоредби на настоящото споразумение за недействителни, споразумението продължава да е валидно в останалата част.
 • Настоящото споразумение се прилага за всички актуализации, предоставени на Лицензополучателя, освен ако при актуализиране на Програмата не се предлага да прочете и приеме новото Споразумение или допълнения към настоящото Споразумение.

© 2017 OrderAdmin. Все права защищены.

Navigation

Social Media